Doorgaan naar hoofdcontent

De megamoskee als olifant in de porseleinkast

Er komt vrijwel zeker opnieuw een groot Islamitisch centrum in Gouda. Op de voormalige Prins Willem-Alexanderkazerne zal een megamoskee verrijzen met daarbij huisvesting voor een kinderdagcentrum en een school voor speciaal onderwijs. Zoals bij iedere nieuwe moskee worden er bij de realisatie ervan telkens dezelfde fouten gemaakt.  Een overzicht:

De naamgeving.
We hebben er de mond van vol dat (de Nederlandse) taal belangrijk is, en terecht. Deze megamoskee draagt de naam El Wahda. Dit betekent De Eenheid. Waarom noemen we dergelijke gebedshuizen dan niet gewoon zo? Het hanteren van Arabische namen voor in beginsel Nederlandse instellingen zorgt ervoor dat dergelijke termen gemeengoed worden. Daarmee wordt een tegenstrijdig signaal afgegeven aan groepen met bijvoorbeeld een Arabische achtergrond met een taalachterstand.

De ruimtelijke aspecten.


De praktijk wijst uit dat bij de bouw meestal wordt gekozen voor verhoudingsgewijs veel te grote opvallende complexen met een niet-Nederlands uiterlijk. De grootte van de gemiddelde moskee zorgt  er dikwijls voor dat bestaande cultuur-historische gebouwen of bebouwing en de bewoners ervan in de verdrukking komen. Vanwege de capaciteit ontstaan parkeerproblemen, verkeersdruk, geluidsoverlast en waardedaling van aldaar aanwezige koophuizen. Waarom moet er per sé worden gekozen voor een kolossaal en allesbepalend bouwwerk? Waarom wordt niet gebruikgemaakt van reeds bestaand gemeentelijk vastgoed?

Onbalans in toepassing Grondwetsartikelen.
De vrijheid van godsdienst staat als een huis. Dat ten eerste. Dat mag echter niet betekenen dat bij de toepassing van dit grondwetsartikel andere artikelen uit dezelfde Grondwet zomaar worden weggedrukt bij de realisatie van moskeeën of gebedshuizen van andere religies. Tevens mag het niet zo zijn dat met gebruikmaking van de godsdienstvrijheid vervolgens onvrijheid in het algemeen wordt gepredikt en bijvoorbeeld discriminatie van vrouwen wordt bepleit. De casus in Gouda is hiervoor illustratief. De uitgelekte notitie waarin melding wordt gemaakt van bezwaren over de aanwezigheid van werkende vrouwen in de naastgelegen school en/of kinderdagverblijf zegt genoeg. Alleen al dit bezwaar moet aanleiding zijn voor een streep door het project. Immers, degenen die problemen hebben met werkende vrouwen in het algemeen vertonen onaangepast gedrag. Daar past geen beloning bij in de vorm van een megamoskee. De realiteit is helaas anders. Er komt nu een aparte ingang...

Financiering
Financiering van moskeeën door buitenlandse overheden, islamitische missieorganisaties en welgestelden vindt reeds enkele decennia plaats in Nederland. Vanwege de scheiding tussen kerk en staat is de mate van overheidsinmenging beperkt. Het komt er dus op neer dat de weerbaarheid van de in Nederland gevestigde moskeeën zelf die de risico's van buitenlandse financiering kan beperken. Gelet op de cultuur en politiek in de Arabische wereld met landen als Saoedi-Arabië, Marokko en Turkije is het op z'n zachts gezegd een waagstuk om puur en alleen te vertrouwen op de weerbaarheid van afzonderlijke moskee-besturen. Immers, wie betaalt, bepaalt met alle gevolgen van dien voor de 'preek' die aldaar wordt gehouden. Daarbij lijkt het mij nogal gemakkelijk om een buitenlandse geldbron (bijv. van salafistische origine) om te toveren tot een goede-doelen stichting van Nederlandse bodem. In het licht van de huidige ontwikkelingen (in het Midden-Oosten) is er alle reden om wantrouwend te zijn en uit een ander vaatje te gaan tappen.

Met het groeiende aantal megamoskeeën als 'olifant' en Nederland als democratische rechtsstaat en open samenleving (de porseleinkast) is het zaak om te zorgen dat de 'porseleinkast' niet onherstelbaar wordt beschadigd. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen en reikt verder dan een gemeentelijke aangelegenheid. In de beperking toont zich de meester...

Reacties

Populaire posts van deze blog

Selectief

Vandaag was de Nationale Holocaust Herdenking. Ook vandaag is er helaas nog steeds volop
aanleiding om hedendaagse uitingen van discriminatie te benoemen. Een kleine opsomming: Het feit dat een Joodse school in Amsterdam lijkt op een gevangenis vanwege kennelijk noodzakelijke veiligheidsmaatregelen, het feit dat in asielzoekerscentra in Nederland iedere niet-moslim grote kans heeft op problemen, het feit dat het begrip discriminatie wordt misbruikt omwille van het afschuiven van (maatschappelijke) plichten.

Verder het feit dat in sommige moskeeën ronduit haat en discriminatie wordt gepredikt, het feit dat in Frankrijk de jaren '40 praktijken ertoe leiden dat Joden massaal emigreren naar Israël (vanwege de talrijke inwoners met een Arabische achtergrond) én het feit dat in zestien landen Joden al decennia lang een inreisverbod kennen.

En ja, inderdaad, er geldt in de Verenigde Staten sinds kort een inreisverbod voor inwoners van een aantal Islamitische landen. Een zelfde soort tij…

Het belang van Nederlands

Het schijnt dat de uitspraak van Jan Marijnissen (voormalig SP-leider) tot beroering heeft geleid onder (Turkse) partijgenoten en wellicht zelfs daarbuiten. Marijnissen heeft zich eraan gestoord dat mensen het nieuwe SP-Kamerlid Cem Lacin op diens Facebookpagina in het Turks feliciteerden met zijn aanstelling. "Wel fijn als ook de Turkse Nederlanders Nederlands gebruiken in plaats van Turks. We zijn hier in Nederland!" Aldus Marijnissen in een reactie op felicitaties in het Turks.

Marijnissen heeft hier een punt en ik ben het met hem eens. We hebben de mond vol van het belang van integratie, participatie van minderheden in de samenleving en ook het terugdringen van Engelstalige invloeden in onze taal. Het is dan gek dat mensen kwaad worden op Marijnissen. Gelet op de uiterst moeizame integratie van Turken in Nederland (dat blijkt wel uit de felicitaties aan een nieuw Kamerlid van Turkse komaf), is het goed dat een signaal wordt afgegeven. Zeker in het licht van de openlijke s…

Wat geven we door?

Afgelopen weekend hield ondermeer het CDA haar verkiezingscongres. Lijsttrekker Buma sprak over een morele revolutie die in Nederland moet uitbreken. Hij sprak over mensen die geen aangifte meer durven te doen, over opgepoetste cijfers, halve waarheden van politici, respectloos gedrag, etc. Dat is inderdaad zeer te betreuren. 
Maar laten we nu eens kijken naar gebieden waar 'de politiek' in het algemeen het dichtst bij de burger staat, in dorpen en steden. Neem nu bijvoorbeeld een stad als Ede, met CDA-burgemeester Van der Knaap. Iemand die de straatterreur in de wijk Veldhuizen, eerder dit jaar, niet zag aankomen en niet eens de moeite nam om in gesprek te gaan met bezorgde inwoners van die wijk. Vervolgens, bij het uitbreken van de rellen waarbij auto's in brand worden gestoken en ruiten worden ingegooid bij degenen die het gewaagd hebben aangifte te doen, wordt ronduit slap opgetreden. Zelfs met extra politie-inzet wordt getreuzeld. Ja, er werden bekeuringen en waarsch…